RAKSTU VADLĪNIJAS

! Rakstam jābūt oriģinālam, t.i., tas nedrīkst būt iepriekš publicēts vai iesniegts publicēšanai citos zinātniskajos izdevumos.

! Rakstu ir jāiesniedz latviešu vai angļu valodā kā Word formāta dokumentu, to noformējot pēc sekojošām prasībām:
– Times New Roman šrifts ar lielumu 12 pt;
– atstarpe starp rindām- 1.5. pt., atstarpe pirms un pēc rindkopas- 0 pt;
– pamattekstu veido neatdalītās rindkopās (bez atstarpēm) ar atkāpi 1 cm;
– katrai nodaļai ir jāsākas jaunā lappusē un lapa nedrīkst beigties ar virsrakstu.

 1. Kopējais apjoms:

 • Kopējais apjoms ir no 15’000 līdz 20’000 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes – šajā apjomā jāietilpst visām raksta sastāvdaļām (anotācijai, pamattekstam un izmantoto avotu sarakstam);
 • “Kvalitāte pār kvantitāti”- rakstā pēc iespējas koncentrētāk jāatspoguļo pētījuma būtību un visas tās detaļas, pievēršot uzmanību un plašāk aprakstot tos aspektus, kuriem ir lielākā ietekme uz pētījuma problemātiku, gaitu vai būtību.
 1. Raksta nosaukums: 

 • Nosaukumu jānorāda latviešu un angļu valodā – tam ir jāatbilst izvirzītajam raksta mērķim un precīzi jāatspoguļo pētījuma tematu;
 • Virsrakstus noformē Times New Roman šriftā ar zīmju lielumu 16 pt, bet apakšvirsrakstiem- 14 pt. Punktu aiz virsrakstiem neliek.
 1. Anotācija jeb abstrakts: 

 • Īss apraksts par raksta mērķi, izmantotajām pētniecības metodēm (ja tādas ir), rezultātiem un secinājumiem (ne vairāk par 1500 rakstu zīmēm ar atstarpēm vai aptuveni 100 vārdiem). Anotācijai jāsniedz priekšstats par pētījumu, lai lasītājs lemtu par nepieciešamību iepazīties ar visu darbu.
 1. Atslēgvārdi: 

 • Rakstam jāpievieno 3-5 atslēgvārdus latviešu valodā- tie ir pētījumu raksturojoši pamattermini, sniedzot ieskatu raksta tematikā un būtībā.
 1.   Raksta struktūra: 

Ievads

 • Ievads kalpo kā koncentrēts pētījuma pieteikums- tajā ir īsi jāizskaidro, par ko būs pētījums, jāpamato pētījuma mērķis un/vai hipotēze, jāizklāsta pētījuma problēmātika;
 • Svarīgi ievadā ir pamatot pētījuma akadēmisko novitāti un aktualitāti, ieskicējot tēmas izspētes stāvokli;
 • Eksakto un dabaszinātņu pārstāvjiem ir jāsniedz darbā izmantoto metožu apraksts- kas, kā un kādēļ tika darīts, lai sasniegtu attiecīgo rezultātu. Humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvjiem metožu apraksts nav obligāts;Raksta apakšvirsrakstus strukturē atbilstoši pētījuma uzdevumiem, pakāpeniski virzoties uz pētījuma rezultātiem;
 • Pašā pamattekstā jāatspoguļojas datu apkopojumam, tā analīzei un interpretācijai- šī ir saturiski apjomīgākā sadaļa, kurā tiek parādīta pētījuma problemātikas analīze un veikta tās interpretācija, kā arī sniegts saturisks pamats secinājumu izdarīšanai.

Secinājumi

 • Šajā sadaļā autors izdara slēdzienus par pētījumu kopumā, tā mērķa izpildi un pētījuma rezultātiem. Secinājumos atspoguļojamas jauniegūtās atziņas, kā arī iespējamās pretrunas starp iepriekšējām zināšanām un to, kā pētījums ar tām mijiedarbojas.
 1. Pielikumi: 

 • Raksts var saturēt ne vairāk kā 3 pielikumus (attēli, grafiki, tabulas utt.)- pielikuma izvēlei ir jābūt pamatotai, pamattekstā pielikumu norādot iekavās, piemēram, (1. pielikums);
 • Attēlu un fotogrāfiju failiem jābūt jpg, png vai pdf formātā; grafikiem jābūt xls vai xlsx formātā ar iespēju tos rediģēt; tabulas var būt doc vai docx formātā;
 • Pielikumam obligāti jānorāda tā autoru vai avotu, no kā pielikums ir iegūts.
 1. Atsauces: 

 • Atsauces tekstā ir ievietojamas ikreiz, kad ir minēts citāts, dots skaitlisks materiāls, minēts kāds gadījums, kas nav vispārzināms, kā arī gadījumos, kad tieši minēts kāds avots, pētījums vai zinātnisks raksts;
 • Atsauces ir noformējamas pēc t.s. Hārvardas sistēmas, vajadzīgajā vietā atsauci norādot kvadrātiekavās un tajās iekļaujot: autora uzvārdu, izmantotā darba izdošanas vai publicēšanas gadu, kā arī lappuses vai lappušu numuru (piemērs: [Kļaviņš 2012: 103-129]) . 
 1. Izmantotie avoti un literatūra: 

 • Izmantoto avotu un literatūras saraksts ir jāsakārto alfabētiskā secībā pēc autoru uzvārdiem, elektroniskos izdevumus nenošķirot no drukātajiem avotiem;
 • Bibliogrāfiskajai norādei jāsastāv no sekojošajiem elementiem: 

1) autors, sastādītājs vai institūcija, kas darbu sagatavojusi; 

2) darba izdošanas gads;

3) darba nosaukums (vairāku sējumu gadījumā jānorāda izmantotā sējuma numurs); 

4) izdošanas vieta un izdevējs (ja darbam ir vairākas izdošanas vietas, tās savstarpēji jāatdala ar semikolu);

5) izmantotās darba lappuses.

 

IZMANTOTO AVOTU NOFORMĒŠANAS PIEMĒRI:

Monogrāfija:

 • Kļaviņš, M. (2012). Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
 • Lifeson, A. (1981). Select bibliography of Canadian autobiographies. Toronto: University of Toronto, School of Librarianship.

Raksts kolektīvajā monogrāfijā, rakstu krājumā:

 • Miller, C. (2003). Topographies of Power in the Urban Centers of Medieval Italy. Communes, Bishops and Public Authority. In: Beyond Florence. The Contours of Medieval and Early Medieval Italy. Findlen, P., Fontaine, M., Osheim, D. (eds.). Stanford; California: Stanford University Press, pp. 98. – 118.
 • Zariņa, G. (2019.). Ieskats pirmās demogrāfiskās pārejas procesos Latvijā. In: Latvija: kultūru migrācija. Hausmanis, V., Jansone I., Kūlis, M. (red.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 379.-392. lpp.

Raksts periodiskajā izdevumā:

 • May, W. (2011). Self, Belonging and Social Change. In: Sociology, No. 45 (3), pp. 363.-378.
 • Klabere, L. (2015.). Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas Republikā (1918-1940). In: Latvijas Vēstures institūta žurnāls, Nr. 1 (94), 88.-118. lpp.

Arhīva materiāls, patents, standarts:

 • Dokumenti par Rīgas rajona kinoamatieru darbību (1973-1984). Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs. LNA LVA 932.f., 1.apr., 397.lieta. 18.lp.
 • Kalviņš I.; Dambrova M.; Liepiņš E. (20.07.2011). 4-[Etil(dimetil)amonija]butanoāts un tā izmantošana kardiovaskulāro slimību ārstēšanai. LV 14345B ; Chem. Abstr. 2011, 156, 124385f.
 • Latvijas Standarts. Mēslošanas līdzekļi: Dzelzs noteikšana mēslošanas līdzekļu ekstraktos ar atomabsorbcijas spektrometriju (2002). LVS 387, VSIA Latvijas Standarts, 6. lpp.

Elektroniskie resursi:

 • Suny, R. G. (1998). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. The University of Chicago. Pieejams: http://www.dartmouth.edu/~crn/crn_ papers/Suny.pdf (skatīts 13.07.2015.)