Vadlīnijas

VADLĪNIJAS AUTORIEM

1. Pamatinformācija par autoru: autora pilns vārds un uzvārds, studiju programma un kurss, kurā studē. Ja rakstam ir vairāki autori,tie jānorāda tādā secībā, kādā paredzētas atsevišķas autoru rakstītas sadaļas rakstā.

2. Raksta nosaukums: iesniedzams gan latviešu, gan angļu valodā. Nav vēlami pārāk gari vai pārāk īsi nosaukumi. Raksta nosaukumam pēc iespējas precīzāk jāatspoguļo tā temats. Aiz raksta virsrakstiem un apakšvirsrakstiem punktu neliek. Virsrakstus noformē Times New Roman šriftā, 16 pt, bet apakšvirsrakstus noformē – 14 pt.

3. Kopējais apjoms: raksta kopējais apjoms ir 15 000 – 20 000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes). Apjomā ietilpst visas raksta sastāvdaļas (abstrakts, pamatteksts un izmantoto avotu saraksts).

4. Anotācija jeb abstrakts: Iesniedzams angļu valodā. īss apraksts par raksta mērķiem, izmantotajām pētniecības metodēm (ja tādas ir), rezultātiem un secinājumiem ( ne vairāk par 1500 rakstu zīmēm ar atstarpēm).

5. Atslēgvārdi: rakstam jāpievieno 3-5 atslēgvārdi angļu valodā, kas ir pētījumu raksturojoši pamattermini, kas raksturo raksta tematiku un būtību.

6. Pamatteksts: iesniedzams latviešu valodā kā word dokuments un jānoformē pēc sekojošām prasībām – Times New Roman šrifts, 12 pt, atstarpe starp rindām – 1.5., atstarpe pirms un pēc rindkopas- 0 pt. Pamattekstu veido neatdalītās rindkopās (bez atstarpēm) ar atkāpi 1 cm. Katrai nodaļai ir jāsākas jaunā lappusē. Lapa nedrīkst beigties ar virsrakstu.

7. Pielikumi: raksts var saturēt vēlams ne vairāk kā 3 pielikumus ( attēli, grafiki, tabulas utt.). Katram pielikuma ir jābūt pamatotam un pamattekstā jābūt norādei uz to, iekavās ierakstot (skatīt X. pielikums).Attēlu un fotogrāfiju failiem jābūt jpg.,png. vai pdf. formātā. Grafikiem jābūt xls. vai xlsx. formātā ar iespēju tos rediģēt. Tabulas var būt doc. vai docx. formātā. Ja raksta autors nav pielikuma autors, pie tā jānorāda autors vai avots, no kā šis pielikums ir iegūts. Fotogrāfijām un gleznām jānorāda darba autors, darba nosaukums un gads (ja zināmi).

8. Atsauces: atsauces noformējamas pēc Hārvardas sistēmas. Atsauce pie citāta kvadrātiekavās, kur jānorāda autora uzvārds,  izdošanas vai publicēšanas gads, lappuses vai lappušu nr. Piemēram, [Kļaviņš 2012: 103-129] .

9. Izmantotie avoti: jāsakārto alfabētiskā secībā pēc autoru uzvārdiem. Elektroniskie izdevumi nav jānošķir no drukātajiem avotiem. Bibliogrāfiskajai norādei jāsastāv no šādiem elementiem: 1) Autors; sastādītājs, institūcija, kas darbu sagatavojusi; 2) nosaukums (pakārtoto nosaukumu var nenorādīt; 3) ja ir vairāku sējumu izdevums, tad jānorāda sējuma numurs; 4) izdošanas ziņas: vieta(ja ir vairākas izdošanas vietas, tad tās nodala ar semikolu, piemēram, London; Cambridge; Leiden), izdevējs, izdošanas gads. 5) izmantotās lappuses.

IZMANTOTO AVOTU NOFORMĒŠANAS PIEMĒRI:

Monogrāfija:
Kļaviņš M. (2012).Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Raksts kolektīvajā monogrāfijā, rakstu krājumā:
Miller, C. (2003) Topographies of Power in the Urban Centers of Medieval Italy. Communes, Bishops and Public Authority. In: Beyond Florence. The Contours of Medieval and Early Medieval Italy. Findlen, P., Fontaine, M., M., Osheim, J., D. Stanford; California: Stanford University Press. p. 98.-118.

Raksts periodiskajā izdevumā:
May, W. (2011). Self, Belonging and Social Change. Sociology, No. 45 (3), p. 363–378.

Arhīva materiāls, patents, standarts:
Dokumenti par Rīgas rajona kinoamatieru darbību (1973-1984). Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts arhīvs. LNA LVA 932.f., 1.apr., 397.lieta. 18.lp.

Kalviņš I.; Dambrova M.; Liepiņš E. (20.07.2011). 4-[Etil(dimetil)amonija]butanoāts un tā izmantošana kardiovaskulāro slimību ārstēšanai. LV 14345B ; Chem. Abstr. 2011, 156, 124385f.

Latvijas Standarts. Mēslošanas līdzekļi: Dzelzs noteikšana mēslošanas līdzekļu ekstraktos ar atomabsorbcijas spektrometriju (2002). LVS 387, VSIA Latvijas Standarts, 6 lpp.

Elektroniskie resursi:
Suny, R. G. (1998). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. The University of Chicago. Pieejams: http://www.dartmouth.edu/~crn/crn_ papers/Suny.pdf (skatīts13.07.2015.)